تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

توضیح کوتاه

تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ دارای 96 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻓﺼﻞ اول آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

ﻓﺼﻞ دوم  پیشاﻣﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺎ 

ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺳﻮم ﺧﺸﻢ و ﻃﺮح یﻛﻨﺘﺮل

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم داﻳﺮهﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

ﻓﺼﻞﭘﻨﭽﻢ ﺑﺎزﺳﺎزیﺷﻨﺎختی

ﻓﺼﻞ  ﺷﺸﻢ دوره

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺳﻤﺎﺟﺖ و اﻟﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮرد ارادی

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺧﺸﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده

 ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ دوره

ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ ﭘﺎﻳﺎن آﻣﻮزشی 

قسمتی از متن :


ﻓﺼﻞ اول  
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺪ ﺑﺎ روش مدﻳﺮﻳﺖﺧﺸﻢ  

  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻳﺪﻛﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﭘ ﻴـﺪا  ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﻛﺮد.  ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه، ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﮔـﺮوه،  ﺗﻌـﺎرﻳﻒ، ﺧـﺸﻢ و ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮی اﻓـﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ)ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ (درﺑﺎره ﺧﺸﻢ، ﺧﺸﻢ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻪﻋﻜـﺲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﺎدت، و آﺷﻨﺎ  ﻳﻲ ﺑﺎ(ﺧﺸﻢ ﺳﻨﺞ)ﻣﻘﻴﺎس ﺧـﺸﻢ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﺧـﺸﻢ از ﻣﻄﺎﻟﺐ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

    1 ﻫﺪف از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه

  اﻟﻒ) ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﺎرا ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ و  

ب) ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﻳﺎﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ  

ج)ﮔﺴﺘﺮش" ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﻮد" ﺑﺮ روی اﻓﻜﺎر و   اﻋﻤﺎل

د)درﻳﺎﻓﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از دﻳﮕﺮان


قیمت : 15900 تومان


کلمات کلیدی


دانلود ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

ﺧﺸﻢ

کنترل کردن ﺧﺸﻢ

ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

تحقیق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

مقاله ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

پاورپوینت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 96
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 88
حجم 428/7 کیلوبایت
دسته مقاله روانشناسی