ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی و راﻫﺴﺎزی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی و راﻫﺴﺎزی

توضیح کوتاه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزی دارای 14صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﻐﺎرت

رﺑﺎت ﭼﻨﺪﻛﺎره ﺳﻴﻜﺎ 

 4WD ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎی 

WD4 ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺎﻳﺐ 

LSD:WD4 ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﺳﻴﺴﺘﻢ 

راﻫﺴﺎزی در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن 

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﺖ

MAINT ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎی ﺣﻔﺎری 

ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

ﻟﻮدر

ﮔﺮﻳﺪر

قسمتی از متن :


ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﻐﺎرت:

 1286  اﻳﻦ ﻣﻌﺪن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ آن ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎری ,آﺗﺸﻜﺎری ,ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎرﮔﻴﺮی و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد در آن اﻧﺠﺎم . 100*50 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﺴﺎﺣﺖ 15 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ و در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و از روش ﺿـﺮﺑﻪ ای , ﺷﻮد BTH دوراﻧﻲ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ شود.
 95 % ﺳﻨﮓ آﻫﻦ , 1 آﺗﺸﺒﺎری ﺷﺪه و اﺑﻌﺎد زﻳﺮ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎرﮔﻴﺮی و اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻴـﺸﻮد .   BTHدر ﻴﻤﺘﺮِ 15 ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  165 ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ درﻣﻲ آﻳﺪ.  ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺎﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﺎرﮔﻴﺮی راﺣـﺖ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﻣـﺼﺎﻟﺢ   ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎرﮔﻴﺮی ﺷﻮد.  از  ﮔﺮدد 32 ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ ﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ . 1  ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻐﺎرت ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ     3 ﻣﺘـﺮ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺧـﺮد و داﻧـﻪ ﺑﻨـﺪی ﻣﻴـﺸﻮد . ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺧﺮد ﺷﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻦ   ﻓﻜـﻲ     kg/cm 2500 ﺑـﺎ ﻗـﺪرت 2 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ 1 دارای ورودی اﺳﺖ 300 ﻣﺘﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮی .  ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ در ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ درﺷﺖ داﻧﻪ      kg/cm 1200 ﺑـﺎ ﻗـﺪرت 2 وارد ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ     300   ورودی آن   70 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻨﻬﺎی رﻳﺰ داﻧﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.  داﻧﻪ 10-0 ﺑﻨﺪی آن در داﻣﻨﻪ ﻫﺎی 25-10 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣ ﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و در واﻗـﻊ  2ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻛﻮره ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ .
    ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺳـﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻻﺳﺘﻴ ﻜﻲ 800  ﺑﻪ ﻋﺮض  1200 مﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ِ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ .  ﺳﭙﺲ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻠﻬﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ در واﮔﻨﻬﺎﻳﻲ  55 ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﺗﻦ ﺑﺎرﮔﻴﺮی ﺷﺪه  و  ﺑﻪ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ...  

 


قیمت : 6900 تومان


کلمات کلیدی


تحلیل و بررسی درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

دانلود تحقیق درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزی

درس ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزی

ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﭼﻐﺎرت

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻓﻖ

ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻦ

ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :6900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 14
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 83
حجم 458/7 کیلوبایت
دسته پاورپوینت معماری و شهرسازی