تحقیق اجرای سازه های بتنی

تحقیق اجرای سازه های بتنی

توضیح کوتاه

تحقیق اجرای سازه های بتنی دارای 27 صفحه با فرمت PDF می باشد.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ 

ﻣﻌﻴﺎر

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط 

آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ 

آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ

کاﻣﻴﻮن ﻫﺎی اﺧﺘﻼط وﻫﻤﻞ ﺑﺘﻦ  

 ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎی روﺳﺎزی 

ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ 

ﻧﻔﻮذ ﮔﻠﻮﻟﻪ

ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎزرﺳﻲ

 ACI ﺗﻮﺻﻴﻪ 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی 

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻗﺎﺋﻢ 

اﻧﻮاع دﻳﻮار ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی 

ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ ﺳﺘﻮن

اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﻦ 

اﻧﺒﺎرﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ

ﺳﻴﻠﻮی ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮزوﻻﻧﻲ و ﻣﻮاد 

رواداری ﻫﺎ در ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺮدن 

 ﺑﺘﻨﻲ ﺟﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  

ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺘﻦ در ﮔﺎرﻛﺎه 

وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮای ﺣﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﺘﻦ 

ﭘﻤﭗ ﻫﺎی ﺑﺘﻦ 

 ﻗﻴﻒ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ 

ﺳﺎزه ﻫﺎ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

ﭘﻲ ﻫﺎ

ﺳﻄﻮح در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻗﺎﻟب

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﺘﻦ  

روﺷﻬﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﺘﻦ  

اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻛﻪ آب

قسمتی از متن :


ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر  
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از 170ﺳﺎل از ﭘﻴﺪا ﻳﺶ ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﻨـﺎی ﻟﻴـﺪزی ؛ ﺑـﺘﻦ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﺤـﻮﻻت و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻫـﺎی ﺷﮕﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ؛ ﺷﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎده؛ دوام ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد  اﻳﻦ ﻣﺤـﺼﻮل را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ؛ ﭘﻠﻬﺎ؛ﺗﻮﻧﻠﻬﺎ؛ﺳﺪﻫﺎ؛اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ؛راه ﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮﺳﺎزه ﻫﺎی ﺧﺎص دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺴﺎزد .ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻳﺪار و داﺋﻤﻲ و ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ .
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫـﺎ ؛ ﻓـﻦ آوری  اﺟﺮاوﺳـﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده .در ﻛﻨﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ آوری ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ای ﻣﺒﺬول در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺘﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ ﮔـﺎز دی اﻛـﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط وﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت در ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺘﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن وﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ از ﮔﺎم ﻫﺎی  ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه . ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻓﻦ آوری در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺘﻦ و ﺗﺎ ﺣﺪی اﺟﺮای روش ﻫـﺎی ﻧـﻮﻳﻦ ﺳـﺎﺧﺖ وﺳـﺎز ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و اﺟﺮای ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﻲ در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ  .    
اﻳﻦ ﻧﻮع  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﺮوزه 1:2:3  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻴﻤﺎن دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ .در اﻳﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﺣﺠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻘﺪار آ ب ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺸﻮد؛ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﻼﻣﭗ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻘﺪار آب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﺮدد ...


قیمت : 8000 تومان


کلمات کلیدی


تحقیق اجرای سازه های بتنی

دانلود تحقیق اجرای سازه های بتنی

جزوه اجرای سازه های بتنی

اجرای سازه های بتنی

سازه های بتنی

ﺳﻴﻤﺎن

ﻣﺼﺎﻟﺢ

ﺳﺎزه ﻫﺎی بتنی

اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﻦ

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :8000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 27
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 307
حجم 492/8 کیلوبایت
دسته مقاله مهندسی عمران