جزو عربی فقه و مبانی حقوق

جزو عربی فقه و مبانی حقوق

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه، الهیات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 396 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول صرف و نحو
فصل اول:علم صرف
گفتار اول :کلیات
گفتاردوم : باب فعل
گفتار سوم :باب اسم 
گفتارچهارم: باب حرف
سؤالات تستی 
پاسخ تشریحی سؤالات تستی
فصل دوم : نحو
گفتار اول: اعراب فعل
گفتار دوم : اعراب فاع
گفتار سوم : اعراب مبتدا و خبر
گفتار چهارم: اسم کان و اخوات آن 
گفتار پنجم : اسم کاد و اخوات آن
گفتار ششم: حروف مشبه به لیس
گفتار هفتم: حروف مشبهه بالفعل
سؤالات تستی
پاسخ تشریحی
بخش دوم : ترجمه و اصول آن
فصل اول: اسم
گفتار اول : ترجمه اسم
گفتار دوم: ترجمه فعل
گفتار سوم : ترجمه حروف
گفتار چهارم : ترجمه جمله
گفتار پنجم : ترجمه ضربالمثلها 
گفتار ششم : ترجمه کنایات 
گفتار هفتم : ترجمه ادوات شرط 
نمونه سؤالات تستی 
پاسخنامه سؤالات تستی
بخش سوم :علم بیان (بلاغت)
فصل دوم: مجاز
فصل سوم : استعاره
فصل چهارم : کنایه
گفتار سوم : کنایه از نسبت
سؤالات تستی
پاسخنامه سؤالات تستی 
مجموعه تست
پاسخنامه 
مجموعه تست
پاسخنامه زبان عربی
منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول صرف و نحو  
فصل اول:علم صرف  
گفتار اول :کلیات
 
بند اول: تعریف علم صرف 
صرف علمی است که از تغییر کلمه به صورتهای مختلف بر حسب معنی مورد نظر گفتگو می کند . 
همزه وصل : همزه ایست که اگر درابتدای کلمات قرار گیرد ادای لفظش ثابت می باشد در حالی که اگر همـزه در وسـط کلمه قرار گیرد ادای لفظ ساقط می گردد مانند : اذهب یا خالد – یا خالد اذْهب  
همزه قطع : بر خلاف همزه وصل در هر جا واقع شود لفظش ثابت می باشد. مانند "یا ولد اَکرم معلمک"  
نکات مهم:  
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی نداشته باشد حرف نامیده می شود.  
اگر کلمه ای در ذهن تصویری بوجود آورد ولی معنای مستقلی داشته که خود به دوقسم تقسیم می گردد . اگر کلمـه ای در زمان بکار رفته باشد فعل و در غیر اینصورت اسم گفته می شود.  
زمان عربی :  
 - زمان حال یا زمان در حین تکلم  
 - زمان مستقبل یا زمان بعد از تکلم تا آینده  
 - زمان گذشته ، زمان قبل از تکلم تا قبل از آن  
تبصره : مجموع زمان حال و آینده را مضارع گفته می شود و امر از نظر زمانی جزء قسم مستقبل قرار می گیرد.  
بطور خلاصه می توان در خصوص صرف و نحو گفت:  
تجزیه: صرف ، با کلمه کار دارد – با ساختار و مشخصات فردی کلمه کار دارد  
ترکیب : نحو، با جمله کار دارد – با نقش کلمه در مجموع یک جمله کار دارد


سؤالات تستی  
1 -عین عبارت التی جاء فیها " لام الجحود" ؟  
1)انّ الأبرارلفی نعیم               2)فاطمه لتدرس هنا  
3)لم یکن االله لیغفر لهم            4)لمل آمن الکفار 


2- عین الصحیح فی النسبه؟  
 1)أب : أبی            2) القاضی : القاضی              3) الأخ : الأخی             4) دنیا : دنیائی  


3 -عین الجائز فی تقدیم الخبر " إنّ..." ؟  
1)عند االله الثواب                  2 )فی قولک لعجباً  
3)فی الحانوت صاحبه           4) لنا للآخره و الاُولی  


4- عین نوع " الّا " هفی الآی هالکریم " لو کان فیهما آلهه إلا االله لفسدتا "؟  
1) استثنائیه                         2 )زائده 
3)صفه هبمنزل غیر             4) فصل خبر و قصر و توکید  


5- عین الخطاء عن فعل التعجب ؟  
!1)أکرم بزینب                    2  ) ما الذّ هالعافی !  
3)ما أعلم تلمیذاً                   4) ما أسعداً إنساناً یخاف االله!  


6 -عین الصحیح عن إعراب المنادی فی العباره هالتالی " یا حسین ابن عمی!"؟  
1) مبنی علی الضم وجوباً                      2) منصوب وجوباً  
3)مرفوع أو منصوب جوازاً                  4)مبنی علی الضم جوازاً  


7- عین الصحیح عن " راسب " و "إخوان" علی التّوالی " ما راسب إخوانک فی الامتحان"؟  
 1)خبر مقدم – مبتدای مؤخر 2 -)مبتدا فاعل و قد سد مسد الخبر  
 3)مبتدا – خبر 4 -) مبدا خبر و ساد مسد الفاعل  


8 -هعین العبار التی الجواب فیها فعل مرفوع ؟  
1)ألا تأتینا فتری مشاکلنا                    2) رب انصرنی فلا اُخذل   
)3 صه فأسمع کلامک                      4) صه أحسن إلیک

 
پاسخ تشریحی  
1)گزینه 3 صحیح است 
2) گزینه 2 صحیح است . در نسبت هرگاه یاء در مرتبه چهارم باشد هر دو صورت منصوب جایز است.  
3) گزینه 1صحیح است . چون تقدیم و تاخیر خبر " ان " جایز است ولی در گزینه 2 و 3و 4 تقدیم خبر واجب است 
 4) گزینه3 صحیح است . چون اگر استثناء بگیریم معنی جمله شرک آمیز می شود  
5) گزینه 3 صحیح است . چون 1 و 2 معرفه هستند و گزینه 4 نکره مختصه هستند  
 6) گزینه1 صحیح است . حسین منادی علم و مبنی بر ضم وجوباً  
7) گزین 2ه صحیح است.  
8) گزینه3 صحیح است. فعل مضارع اگر در جواب طلب باشد و بعد از فاء سببیه و واو معیه بیاید منصوب می شـود بـه شرط اینکه طلب با اسم فعل نباشد 

و....


قیمت : 38000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه عربی فقه

جزوه عربی حقوق

دانلود جزوه عربی

دانلود جزوه عربی فقه

دانلود جزوه عربی حقوق

جزوه عربی کنکور فقه

جزوه عربی کنکور حقوق

جزوه مبانی حقوق کنکور

جزوه عربی کنکور ارشد

جزوه فقه کنکور ارشد

جزوه مبانی حقوق کنکور ارشد

جزوه عربی کنکور کارشناسی ارشد

جزوه عربی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه عربی دانشگاه پیام نور

جزوه عربی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :38000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 396
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 82
حجم 2/2 مگابایت
دسته جزوه