مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی

مجموعه تست جامعه شناسی با پاسخنامه تشریحی

توضیح کوتاه

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 135 صفحه.

توضیح کامل

این مجموعه تست جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه

شناسی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،

در قالب pdf و در 135 صفحه.

مجموعه تست

1- پارسونز چه چیزی را به عنوان ابتدایی ترین صورت نظام اجتماعی معرفی میکند؟ 

1( جامعه                        2( کنش متقابل میان خویشتن و  دیگری 

3( پدیده های جمعی          4( نظامِ اقتصادی 

 

2- پارسونز در تئوری کنش اجتماعی خود نظام شخصیتی را هم سطحِ کدام یک از عوامل سطحِ کالن می داند؟ 

1( اقتصاد  2( نظام اعتقادی  3( سیاست  4(  اجتماع جامعه ای  


3- کدام یک از جامعه شناسانِ زیر تأئید کمتری بر کارکرد گرایی ساختاری داشتند؟ 

1( کارل مارکس    2( اگوست کنت     3( هربرت اسپنسر     4( امیل دورکیم  


4- نظرگاهِ کارکرد گرایانِ ساختاری در باب دگرگونی چیست؟ 

1( دگرگونی ها به شیوه ای انقالبی رخ می دهند. 

2( دگرگونی ها به شیوه ای تاریخی رخ می دهند. 

3( دگرگونی ها به شیوه ای سامانمند و تکاملی رخ می دهند. 

4( از حیث ساختاری هیچ گونه دگرگونی ای رخ نمی دهد.   


5- واحد بنیادی پارسونز در بررسی نظام اجتماعی چیست؟ 

1( ساخت        2( کارکرد          3( نقش – منزلت         4( نظامِ سیاسی 


6- از میانِ چهار ابزار کارکردی نظامِ مورد نظر پارسونز کدام یک از سطوح انرژی سایر سطوح را تأمین میکند؟ 

1( نظام فرهنگی و اعتقادی 2( نظامِ اجتماعی و ارزش ها 

3( نظام شخصیتی و سیاسی 4( نظام اقتصادی ومحیط ارگانیک و جسمانی  

 

7- پارسونز چه چیز را »قضیه ی بنیادی و پویای جامعه شناسی خوانده است؟ 

1( تلفیق الگوهای ارزشی با تمایالتِ مبتنی بر نیاز

2( تلفیق پیش نیازهای کارکردی با یکدیگر 

3( تحلیل عناصر ساختی نظام های اجتماعی و سیاسی

4( تحلیل توازن ناشی از همسازی کارکردها  


8-پارسونز و شیلز چه چیز را مهم ترین واحد های انگیزش کنش به شمارآوردند؟ 

1( هنجارها 2( ارزش ها 3( تمایالت نیازی 4( کارکردها 


9- از نظر دارندورف اقتدار........ 

1( در افراد نهفته است.                     2( در سمت ها وجود  دارد. 

3( در ارزش های همگانی نهفته است.  4( در گروه ها وجود  دارد. 


10- دارندورف در مدیریت ِ مسالمت آمیز تضادهای اجتماعی برای کدام یک از مواد ذیل اهمیت بیشتری قائل شد؟ 

1( میزان محرومیت             2( میزان آزادی         3( میزان عدالت  

4( میزان تحرک اجتماعی  


11- نهاد حقوقی پارسونز کدام یک از کارکردهای زیر را بر عهده  دارد؟ 

1( شرایط انطباق با محیط را فراهم می کند.

2( از اهداف کلی  جامعه مراقبت می کند. 

3( هنجارهای اجتماعی را تنظیم می کند.

4( ثبات اخالقی را  بر عهده دار

 

زبان
Questions: 

401- Behavior that varies significantly, in direction or degree, from the social norm is called: 

1) Fashion 2) Anarchy 3) Unconventionality 4) Deviance 

402- Rules of conduct which specify appropriate behavior in a given range of social context is called 

1) Role 2) value 3) more 4) ritual 

403- A system of descent and inheritance where by property passes through both the male and female

 sides of the family is called: 

1) Hereditary system 2) Balneal system 3) Matrilineal system 4) Patrilined system 

404- The number of children to women of child bearing age, usually between the ages of 15 to 45

yearsis called: 

1) Fertility 2) fecundity 3) birth control 4) crude birth rate 

405- A religious system which a clan takes the name of, claims descent from, and attributes sacred  

properties to a plant or animal is called: 
 
1) Animism 2) totemism 3) theism 4) polytheism 

406- …… are the fixed narrow pictures in our head, generally resistant to easy change. 

1) Propaganda 2) stress 3) stereotype 4) 


پاسخنامه مجموعه تست


1-گزینه ی -2

2گزینه ی -3

5- گزینه ی 3

6 گزینه ی -4

7 گزینه ی -1 

8 گزینه ی -3

9- گزینه ی -2

10 گزینه ی -2


 و....


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


مجموعه تست جامعه شناسی

دانلود مجموعه تست جامعه شناسی

مجموعه تست جامعه شناسی کنکور ارشد

دانلود مجموعه تست جامعه شناسی کنکور ارشد

مجموعه سوالات جامعه شناسی

دانلود مجموعه سوالات جامعه شناسی

مجموعه سوالات جامعه شناسی کنکور ارشد

نمونه سوالات آزمون جامعه شناسی

جامع شناسی

مجموعه نمونه سوالات دورس جامعه شناسی

تست 500 جامعه شناسی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 135
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 125
حجم 1/3 مگابایت
دسته جزوه