جزوه نظریه های جامعه شناسی

جزوه نظریه های جامعه شناسی

توضیح کوتاه

جزوه نظریه های جامعه شناسی (مجموعه مددکاری اجتماعی)، جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور می باشد.در قالب pdf و در 130 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی

نظریه

واقعیت اجتماعی

پارادایم واقعیت اجتماعی

مارکسیسم انتقادی فرانکفورت

اشپنگلر: (نظریه چرخشی

ساخت گرایی: لوئی اشتروس

روایت های کوچک منطقه ای

behaviourism : پارادایم رفتار گرایی

فواید نظریههای جامعه شناسی

فرق بین نظریه اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی

اساس شکل گیری نظریه ها

مکاتب کلان

مکاتب تلفیقی:  (Concept) : مفاهیم

(School and Theory) : نظریه و مکتب

 (Ideal type) : تیپ ایده آل

(Paradiym) : پارادایم

ویژگیهای مکتب کلاسیک (سنتی)

اصول مکتب پوزیتویسم

تقسیم بندی علوم ازدیدگاه کنت

(Functionalism) : مکتب فونکسیونالیسم

جامعه شناسی از نظر دورکیم

آنومی و بی هنجاری دورکیم

مفاهیم عمده پارسونز

نظریه از دیدگاه پارسونز

کنش اجتماعی

عقاید پارسونز در زمینه خرد

سه اصل اساسی کارکرد گرایی

 Refrence group: گروه های مرجع مرتون

(جفری الگزندرجدید)(Marxism) مکتب مارکسیسم

جنبه

های ازخود بیگانگی

مارکسیسم هگلی (مارکسیسم اروپایی)

مارکسیسم ساختاری

اصول مکتب مارکسیسم ساختاری

مارکسیستهای اقتصادی

مارکسیستهای انتقادی

نئومارکسیسممارکسیست تحلیلی

مارکسیست انتخاب عقلایی

مارکسیست تجربی 

مکتب تفهمی

مفاهیم بنیادی وبر

تیپ ایده ال

ویژگیهای تیپ ایده ال از نظر وبر:  Bureacracy : بروکراسی

خود: (ژست رفتاری)

مفهوم کنش متقابل پیوسته و گسسته

مفاهیم حساس و سیال بلومر

استرایکر: (معاصر)  (Exchange Theory) : مکتب مبادله

مبادله نابرابر: (برخلاف مبادله برابر هومنز) 

تقسیم بندی ارزشها

103 (Phenomenology) : مکتب پدیدار شناسی

مکتب روش شناسی مردمی یا مردم روش

گارفینگل

روانکاوی فروید: (کلید ناخودآگاه)

ژان پیاژه

فوکو

مکتب تطور گرایی

مکتب تقابل یا کشمکش(Conflict Theroy) 

نظریه های جامعه شناسی

در بحث وبری

پیر بوردیو

K-Marx کارل مارکس

طرح نمایشی دیالکتیک جامعه شناسی 

امیل دورکیم(E-DurKiem)  

ماکس وبر(Max Weber)

 ورشتن(Verstehen)

علیت(causeilty)

 نمونه ایده آل

Valuseonla Research  ارزشها و تحقیق

substantive sociology جامعه شناسی محتوایی

سطوح وسیع اجتماعی 

مکتب کنشمتقابل نهادی : اصول اساسی ( بلومر ، سلتز و رز ) 

جامعه شناسی پدیدار شناسانه و روش شناسی مردمی 

روش شناسی مردمیEthno-methodology

نظریه مبادله 

قضایای اصلی هومنز

جامعه شناسی ساختاریStructural sociology

مارکسیسم ساختیStructural Marksism 

ما بعد ساختگراییpost-structeralism 

نظریه سیستم هاThe system Theory

جذابیتهای ساختگرایی 

نظریۀ ساختی Structural Theory

نظریه ساختی پیتر بلا 

نظریۀ شبکه هاNetwork Theory

ترکیب سطح خرد و کلان.

سطوح افقی خرد  کلان 

ترکیب عملکرد  ساخت 

ترکیب جامع نظریه های جامعه شناسی 

ترکیب جامع در نظریه های جامعه شناسی قسمت دوم 

مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 1

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیرمجموعه 1

 مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2

مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3

 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3

مجموعه تست سال های اخیرمجموعه 4

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 4

مجموعه تست

پاسخنامه

مجموعه تست

پاسخنامه

منابع

 

قسمتی از متن جزوه:


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی:


 سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه

برگرداندن نظم به جامعه

رشد شهرنشینی

صنعتی شدن

رشد انحراف و بزهکاری

رشد علم و روشنفکری

دگرگونیهای مذهبی


نظریه:


روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعدد ا ثبات شده و بر ای نشان دادن بخشی از واقعیت هایاجتماعی است.

گفتارها: متغیر مستقل

اگزیوم ها: متغیر وابسته

بینشی ؛

توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهای میباشد.

ریتزر: نظام دامنۀ گسترده ای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.

ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی که زمینه را برای تنظ یم دانش، تبیین و پیش بینی زندگی اجتماعی و ایجاد فرضیه های نوین

تحقیق فراهم میکند.

پارادایم:تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.

پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.

کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.

 مجموعه تست سال های اخیر(مجموعه 1) 

١- زیمل منبع اصلی نفاق و وفاق را چه میداند؟

1) ایدئولوژیها     2) تعاملات       3) دولت       4) نظام قشربندی

٢- مفھوم « ساخت اجتماعی » با کدام یک از گزارهھای زیر بیشتر قابل انطباق است؟

1) ساخت اجتماعی مفهومی عینی است که میتوان آن رابه مجموعه روابط اجتماعی برگرداند.

2) ساخت اجتماعی هیچ ربطی به روابط اجتماعی ندارد و باید به کلی از آن جدا شود.

3) ساخت اجتماعی مجموع روابط اجتماعی آشکار است که به صورت مدل تجلی مییابد.

4) روابط اجتماعی مواد اولی های است که با آنها مدل های ساخت اجتماعی فراهم میشود.ا

٣- سازی کاریزما  نظر وبر با شکل گیری؟

1) نهادهای جدید و گروه های اجتماعی حامل اشکال جدید اقتدار و الزامات صورت میگیرد.

2) در زمان شکل گیری نظام سرمایه داری وابسته، انجام میشود.

3) با وجود رهبری غیر کاریزمایی و مخالف کاریزما انجام میشود.

4) با شکست در برتری نسبت به کاریزمای ارثی محقق میشود.

٤-از دیدگاه ماکس وبر جامعھ شناسی چگونھ علمی است؟

1) علمی که میخواهد از طریق تفهم به درک کنش اجتماعی و معنای آن دست یابد.

2) علمی که تنها کنش منطقی را از طریق تبیین مورد بررسی قرار میدهد.

3) علمی که با تکیه بر صور آرمانی پدیده ها به ما میگوید چگونه باید زندگی کرد.

4) کنش های منطقی و غیر منطقی را با تبیین واقعیات روشن میکند.

٥-تئوری با برد متوسط مرتون، تئوری است که:

1) با اصول متوسط پدیده ها را در سطح کلان می سنجد.

2) پدیده ها را در سطح خرد می سنجد .

3) پدیده ها را در سطح کلان می سنجد .

4) هم از اصول کلی مایه میگیرد و هم به سطح تجربه نزدیک میشود

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر

1-گزینه (2) صحیح است .  

2-گزینه (4) صحیح است .  

3-گزینه (1) صحیح است .  

4-گزینه (1) صحیح است .  

5-گزینه (4) صحیح است .

و...


قیمت : 35000 تومان


کلمات کلیدی


نظریه های جامعه شناسی

مددکاری اجتماعی

نظریه های جامعه شناسی ریتزر

نظریه های جامعه شناسی pdf

نظریه های جامعه شناسی خانواده

جزوه نظریه های جامعه شناسی

دانلود جزوه نظریه های جامعه شناسی

جزوه رایگان نظریه های جامعه شناسی

جزوه نظریه های جامعه شناسی کنکور

جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جزوه نظریه های جامعه شناسی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :35000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 130
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 424
حجم 11/4 مگابایت
دسته جزوه