جزوه فیزیک 1

جزوه فیزیک 1

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 245 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


فصل اول:فیزیک

نمونه سوالات تستی تحلیل ابعاد

پاسخنامه سوالات تستی

نمونه سوالات تستی بردار وحرکت یک بعدی

فصل دوم: سینماتیک یک بعدی و دو بعدی

تست های طبقه بندی شده فصل دوم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل دوم

فصل سوم: دینامیک

تست های طبقه بندی شده فصل سوم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل سوم

فصل چهارم:« برخورد و مرکز جرم »

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

فصل پنجم: حرکت چرخشی

تست های طبقه بندی شده فصل پنجم

پاسخنامه تست های طبقه بندی شده در فصل  پنجم

فصل ششم: کار و انرژی

نمونه سوالات تستی

پاسخنامه سوالات تستی

منابع


قسمتی از متن جزوه:


سوالات تشریحی


فصل اول: مقدمهای بر حفاظ سازی  

از قرن بیستم تا کنون بهکارگیری پرتوهای گوناگون و رادیواکتیویته در صنایعی مانند تولید سوخت و تصـویربرداری، پرتودرمـانی

و ... اجتنابناپذیر است. اما حفاظت در برابر آثار تخریبی و بیولوژیک آنها نیز از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. برای

حفاظت در برابر این پرتوها میتوان سه راه کار اساسی را بهکار برد که عبارتند از:

1) افزایش فاصلهی شیء مورد حفاظت تا چشمه پرتو  

2) کاهش مدت زمان پرتوگیری شیء مورد حفاظت  

3) استفاده از حفاظتی که قابلیت ممانعت از نفوذ پرتوها را به مناطق حفاظت شده داشته باشد.  

به دلیل تغییر شرایط و نیز ضرورت حضور افراد یا دستگاه در محیطها یا در یک جایگاه خاص همواره نمـیتـوان مـوارد یـک و دو

را رعایت کرد. البته باید قوانین خاصی که هر یک از ارگانهای رسمی برای فاصله شخص از چشمه یا مدت زمان پرتوگیری یـا

میـزان دز مجازارائه کردهاند، به کار بست. ولی گاهاً اعمال این موارد شرط لازم برای حفاظت در برابر پرتوهاست و کافی نیسـت.

امـا مـورد سوم که بحث اصلی این مجموعه است را میتوان به عنوان عامل بازدارندهای در مقابل پرتوها در نظـر گرفـت. علـم

طراحـی و آنـالیز حفاظ به بررسی شرایط چشمه ها و نوع پرتوها و اندرکنشهای متفاوت آنها با ماده میپردازد و در نهایت این

بررسـیهـا منجـر بـه استفاده از یک یا چند لایهای از مواد مناسب میشود که سد خوبی در برابر پرتوها ایجاد میکند. ابتدا به تعریف

جامعی از حفاظ میپردازیم.حفاظ از یک یا چند لایه ماده تشکیل شده است که بدینترتیب دیوارهای را بین چشمه های پرتوهای یونساز

و شیء مورد حفاظت ایجاد میکنیم تا میزان تابش پرتوها به شیء مورد حفاظت کاهش یابد. در حفاظ مقابل پارهای از پرتوهای

کم نفوذ مـیتـوان کـاملاً را به صفررساند ولی در پرتوهایی که دارای برد بی نهایت هستند و عمـق نفـوذ زیـادی دارنـد، ایـن لایـههـای

حفـاظتی میتواند به عنوان تضعیف کننده عمل نماید.شیء مورد حفاظت تنها انسان نیست چرا که در بعضی مواقع میخواهیم از یک

دستگاه یا یک قطعه الکترونیکی محافظـت نمـائیم.به طور مثال دیواره ماهوارهها از ترکیباتی باید ساخته شود که در مقابل پرتوهای

کیهانی مقاومت بالایی داشته باشد و در ضمن مانع نفوذ این پرتوها به قطعات الکترونیکی داخل سیستم شود.  

آنچه که در علم طراحی و آنالیز حفاظ باید مورد توجه قرار گیرد، آگاهی از چگـونگی تولیـد پرتوهـا و منـابع مختلـف مولـد

پرتـو، ساختار هندسی پرتوها چگونگی اندرکنش پرتوها با ماده، چگونگی تغییرات میکروسـکوپیک ناشـی از انـدرکنش پرتوهـا بـا

مـاده و همچنین تأثیرماده بر تعداد و راستای پرتوهای گوناگون میباشد. 

 

مجموعه تست  

1 - پرتوهای گاما با انرژی 1Mev بر روی یک ماده میتابند. چه اندرکنشهایی در این برخوردها حاکم است؟  

1) پدیده کمپتون غالب  

2) پدیده کمپتون، جفت یونسازی و فتوالکتریک  

3) جفت یونسازی و فتوالکتریک و بعضی اوقات آزادسازی فتونوترون  

4) هیچکدام  


2 - اگر فوتونهای با انرژی 1MeV و 0 1/ MeV تحت زاویه 90 درجه در برخورد با یک ماده پراکنده شونده، چند درصد از

انرژی خود را به ترتیب از راست به چپ از دست میدهند؟  

33/4 ، 66/2 (4     16/3 ، 66/2 (3     73/3 ، 33/4 (2     16/3 ، 19/4 (1 

3 - ضریب کاهش خطی me ( ) پرتوهای X و گاما در حدود انرژی 1MeV برای عناصر مختلف تقریباً هم مقدارند. کدام یک از

موارد زیر برای حفاظ این پرتوها مناسب اند؟  

1) پارافین و آب بستگی به در دسترس بودن هر یک  

2) سرب، آهن، بتون بستگی به در دسترس بودن هر یک  

3) آلیاژ سرب، مس و غیره بستگی به در دسترس بودن هر یک  

4) همه موارد فوق بستگی به شرایط مورد نیاز و در دسترس بودن هر یک 


پاسخنامه  

1- گزینه ی «1» صحیح است.  

پدیده فوتوالکتریک تا حدود انرژی 250KeV دارای اهمیت میباشد و تولید زوج هم از انرژی 1/022MeV آغاز میگردد و در

انرژی ذکر شده تنها پدیده مهم کامیتون میباشد.

2- گزینه ی «2» صحیح است.  

وقتی گفته شد با زاویه a پراکنده شده یعنی پدیده کامپتون میباشد. انرژی فوتون پراکنده پدیده کامپتون از فرمول زیر به دست میآید:  
  

انرژی داده شده به محیط برابر است با انرژی فوتون فرودی منهای خروجی.  

برای انرژی 1MeV:  E / ( / ) / j  %33/4 یعنی .است شده داده محیط به E =1- = 0/ / 666 0 334 انرژی یعنی ¢ =1 1+ =

0 5 0 666 یعنی گزینه 2 صحیح است. 

3- گزینه ی «4» صحیح است.  

هر کدام از گزینهها ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. بسته به محدودیتهای مکانی و اقتصادی. ولی کاربرد سرب و بتن از بقیه

بیشتر است، یعنی در مجموع گزینه 4 صحیح است

و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 1 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 2 به این قسمت مراجعه کنید.

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیک 3 به این قسمت مراجعه کنید.


قیمت : 34000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه فیزیک 1

جزوه فیزیک 1 دانشگاه

جزوه فیزیک 1 هالیدی

جزوه فیزیک 1 دانشگاه شریف

دانلود جزوه فیزیک 1

دانلود رایگان جزوه فیزیک 1

جزوه رایگان فیزیک 1

جزوه فیزیک 1 کنکور

جزوه فیزیک 1 دبیرستان

جزوه فیزیک 1 پیام نور

جزوه فیزیک 1 سال اول دبیرستان

جزوه فیزیک 1 دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فیزیک 1 دانشگاه پیام نور

جزوه فیزیک 1 دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :34000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 245
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 377
حجم 2/9 مگابایت
دسته جزوه