جزوه روش تحقیق

 جزوه روش تحقیق

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته حسابداری می باشد، در قالب pdf و در 397 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول:"روش تحقیق کمی"

ضمیمه ی فصل اول:جهت گیری های اصلی در پژوهش ها

فصل دوم:فرایند تحقیق مراحل 1 تا 3

فصل سوم:فرایند تحقیق مراحل 4 تا 5

ضمیمه ی فصل سوم :تبیین آماری فرضیه ها در پژوهش ها

فصل چهارم: طرح پژوهش

ضمیمه فصل پنجم:طرح های تجربی آینده (مروری دیگر) 

فصل ششم : متغیر ها را چگونه اندازه گیری می کنند

فصل هفتم:روش جمع آوری داده های اطلاعاتی

فصل نهم : مروری بر برخی اصطلاحات و آزمون های آماری

فصل دهم :تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

فصل یازدهم:تدوین گزارش تحقیق

بخش دوم:"روش تحقیق کیفی" 

فصل اول:مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری

فصل دوم:طراحی تحقیق به روش کیفی

فصل سوم:طرح تحقیق زیست نگاری ( روایتی)

فصل چهارم:طرح تحقیق گروه های کانونی

فصل پنجم:مطالعه ی موردی (مورد پژوهی )

فصل ششم:استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی در مطالعات

فصل هفتم:طرح تحقیق اقدام پژوهی

فصل هشتم:سایر طرح های تحقیق کیفی

فصل نهم:طرح های تحقیق آمیخته

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول

مقدمه  

یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر را نشان

می دهد . هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است . کاربر نقشه هایی که از دقت

مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند حوزه های گوناگون دانش بشری به طور کلی و علوم رفتاری به

طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد . اما این نقشه ها علاوه بر این که پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می

کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد . ازجمله : تبیین عوامل به وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینیچگونگی تحول آن

ها در آینده . در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی

رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت.

به طور کلی انسان در سراسر تاریخ حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کاربرده

است . منابع گوناگونی را که انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیردسته بندی کرد.  

الف ) استناد به مقام صلاحیت دار 

ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز

ج ) شیوه های خرد گرایانه 3 د ) روش علمی 

یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است، استفاده از نظرات و
اطلاعات مراجع صلاحیت داراست.

کتاب های مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود. 


 پژوهش چیست ؟  

پژوهش می تواند به عنوان فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مشکلی خاص که
مستلزم راه حلی است، تعریف شود . هر

پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام می شود . از این رو نخستین گام

در تحقیق، شناخت زمینه های مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلات نیازمند به بررسی و اصلاح است وقتی که مشکل

یا مشکلاتی که نیازمند به بررسی است، به طور واضح مشخص شدند، آن گاه،گام های بعدی یعنی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و

تحلیل داده ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل اند، در پیش گرفته می شود و در نهایت با ارائه ی اقدام اصلاحی ضروری،

مشکل حل می شود . 

2-1 فرایند انجام پژوهش بنیادی و کاربردی 

بطور کلی باید گفت که بررسی علمی در روش فرضیه سازی - قیاسی می تواند در قالب دو جنبهی مجزا مورد بحث قرار داده شود

(1) فرایند تدوین چارچوب مفهومی و فرضیه ها برای آزمون و ( 2) طرح پژوهش که نوع مطالعه و جنبه هایی نظیر مکان ،مطالعه

نحوه ی انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات اولیه ( داده ها ) و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ،ها را در بر می گیرد . نمودار 2-1 ،

فرایند پژوهش را در خانه های 1 تا 5 نشان می دهد . خانه های 6 و 7 جنبه هایطرح پژوهش را به تصویر می کشند که در فصول

آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

خانه ی 8 به استنتاج های نهاییاز آزمون فرضیه ها اشاره می کند . اگر فرضیه ها تایید شوند و پرسش پژوهش به طور کامل پاسخ

داده ،شود قادر به جستجوی راه های مختلف حل مساله خواهیم شد . در عین ،حال اگر برخی از فرضیه ها رد ،شوند یا تا حدی تایید

شوند.به بررسی دلایل این امر می پردازیم . توجه کنید کهجهت پیکان از خانه 8 به سمت خانه 2 قرار گرفته است . ( در شکل 2-1 )

و می تواند به طور مستقیم به خانه های 3 تا 4 یا 5 نیزمتصل شود . علی رغم این واقعیت که الگوی پژوهشی ارائه شده در این کتاب

بر اساس فرایند خطی گام به گام ( مرحله به مرحله )تبیین و مورد بحث قرار داده ،شده ولی به خاطرداشته باشید که در عمل ممکن

است چنین نباشد . برای ،مثال اگرچه بررسی پیشیه ی پژوهش و مصاحبه ها ممکن است قبل از تنظیم چارچوب نظری انجام شده

،باشد ولی احتمال دارد محقق مجددا مصاحبه هابیشتریانجام دهد یا برای شفاف سازی مبنای نظری به جستجوی اطلاعات بیش تری

در زمینه ی پژوهش بپردازد .

مکان ،تحقیق ،نمونهسنجش متغیر ها و سایر موضوعات طرح پژوهش نیز ممکن است هم زمان با تدوین ،مساله تئوری و فرضیه ها

موردتوجه قرار گیرد . 

در این کتاب هر کدام از عناصر ( اجزاء ) الگوی پژوهش ،کلی مورد بحث قرار داده خواهد شد . این فصل به ،بررسیمراحل 1 تا 3

شکل 2-1 : یعنی ) 1( قلمرو مساله ؛ 2( ) جمع آوری اطلاعات اولیه خصوصا از طریق مصاحبه های منظم و نامنظم و بررسی

پیشینه ی تحقیق ؛ و تعریف ،مساله خواهد پرداخت.

و...


قیمت : 32000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه روش تحقیق

جزوه روش تحقیق pdf

جزوه روش تحقیق در مدیریت

جزوه روش تحقیق پیشرفته

جزوه روش تحقیق در حسابداری

جزوه روش تحقیق حسابداری

دانلود جزوه روش تحقیق

دانلود جزوه روش تحقیق حسابداری

جزوه روش تحقیق حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه روش تحقیق حسابداری دانشگاه پیام نور

جزوه روش تحقیق حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :32000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 397
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 299
حجم 13/4 مگابایت
دسته جزوه