جزوه ریاضیات کاربردی و عددی (2)

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی (2)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 236 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اول: خطاها

خلاصه نکات

مجموعه تست

پاسخنامه مجموعه تست 

نمونه تست سراسري و آزاد 

پاسخنامه

فصل دوم:حل عددي معادلات غیر خطی

خلاصه نکات

مجموعه تست

پاسخنامه 

نکات مهم کنکوري سراسري – آزاد 

فصل سوم حل دستگاه معادلات خطی و غیرخطی

تست

پاسخنامه سؤالات تستی 

فصل چهارم: درون یابی و برازش منحنی

خلاصه نکات

تست 

پاسخنامه سؤالات تستی

نکات کنکورسراسر ي و آزاد

فصل پنجم: مشتق گیري عددي و انتگرال گیري عددي

خلاصه نکات

تست

فصل ششم حل عددي معادلات دیفرانسیل

تست

پاسخنامه سؤالات تستی .

فصل هفتم:ماتریس و بردارهاي ویژه

نمونه سؤالات تستی

پاسخنامه سؤالات تستی 

مجموعه تست

پاسخنامه 

مجموعه تست

پاسخنامه

قسمتی از متن جزوه:


نمایش اعداد علمی 

هر عدد غیر از صفر در مبناي 10 را می توان به صورت 10ń = A a نمایش داد که 0 1 < £ a و n یک عدد صحیح می باشد. 

براي مثال عدد 273،449 را می توان به صورت2.73449´10 نمایش داد. تعداد ارقام با معنی برابر است با تعـداد ارقـام یـک 2

عدد به جز صفرهاي سمت چپ. 

مثال: تعداد ارقام با معنی اعداد زیر به دست آورید. 

5رقم با معنا 2،7135

6 رقم با معنا 35،4710 

3 رقم با معنا 0،00270

تقریب 

با توجه به اینکه در کامپیوتر فقط می توان تعداد متناهی از ارقام اعشاري ذخیره نمود بنابراین بایـد بتـوان یـک عـدد را تـا n رقـم

اعشار تقریب زد.  

روش قطع کردن 

در این روش عدد را از اولین رقم ناخواسته حذف می کنیم: 

نکته: معمولاً روش گرد کردن خطاي کمتري نسبت به روش قطع کردن دارد

خطاي مطلق حدي  

1) 5 10 n ) یک کران بالاي خطاي مطلق است. به طور کلی در عمل گرد کردن تا n رقم اعشار داریم 

نکته : معمولاً در عمل ضرب خطاي گرد کردن حاصلضرب به e c منظور می گرددe( ) ab اضافه شود

مجموعه تست:  

=++ xxy را به ازاي x = 2 / 346 که داراي چهار رقم با معنی صـحیح اسـت بـه دسـت مـی 2 

آوریم. خطاي نسبی r جواب را به دست آورید. کدام جواب زیر مناسب ترین دقت جواب را مشخص می کند؟  

قابل نمایش بریده شون.در این صورت روند عدد یک خطاي نسبی برابر است با.....  

 0/5(4 25/0 (3 ./0625(2 125/0 1( 

 -6 با همان صورت سوال قبل کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش برابر است با....  

 1( 0/5           25/0 (2       0/61( 3       25/0(4

 -7 فرض کنید ˆx و x جواب محاسبه شده (تقریبی)از یک روش براي ax=bبه ترتیـب بـه ازاي b و bباشـند. اگـر ˆ ˆ ی bb -

کوچک ول xx - ˆ بزرگ باشد آنگاه می توان گفت.....  

1)دستگاه بد حالت و روش ناپایدار است  

2)دستگاه بد حالت و روش پایدار است  

3)دستگاه خوش حالت و روش ناپایدار است  

4)ممکن است دستگاه بد حالت یا روش ناپایدار است  

1 - اگر a گرد شده A تا سه رقم اعشار باشد ، خطاي مطلق عدد a کدام است ؟  

 هیچکدام ( 4 0005/0 از کمتر ( 3 0005/0 از بیشتر ( 2 0005/0 (1 

2 - هرگاه a و b تقریبهاي A و B با خطاهاي نسبی یکسـان δ(a) = δ(b) = 0/02 باشـد حـداکثر مقـدار تفریـق  خطاي نسبی (δ(a

- b وقتی مقدار a دو برابر b باشد کدام است ؟  

 06/0 (4 03/0 3( (05/0 2 03/0 (1 

3- خطاي مطلق دو عدد a وb بترتیب 04/0 و 05/0 از تقریبهاي A و B می باشند با فرض a = 5/5 و b = 2/2 ، مقـادیر 

ضرب و تقسیم خطاي مطلق (,(e(ab a b )e بترتیب کدام است ؟  

 01/0 و 4 (44/0 02/0 و (33/0 3 02/0 و 2 (44/0 01/0 و 33/0 (1 

4- : هرگاه a و b تقریب هاي دو مقدار A وB و خطاي مطلق آنهـا (0/02 b a 

حـداکثر باشـند e(ab) = 0/045 e(, = مقدار b کدام است ؟  

 4 (7/1                         (5/1 3                       (4/1 2                     (6/1 1 

 پاسخنامه

و...


قیمت : 30000 تومان


کلمات کلیدی


ریاضیات کاربردی و عددی شیمی

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی شیمی

دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی شیمی

ریاضیات کاربردی و عددی

جزوه ریاضیات کاربردی و عددی

دانلود جزوه ریاضیات کاربردی و عددی

ریاضیات کاربردی

ریاضیات عددی

ریاضیات شیمی

منابع کنکور شیمی

ریاضی شیمی

جزوه ریاضیات کاربردی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه ریاضیات کاربردی شیمی دانشگاه پیام نور

جزوه ریاضیات کاربردی شیمی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 236
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 109
حجم 1/8 مگابایت
دسته جزوه