جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

جزوه ترمودینامیک مجموعه مهندسی شیمی

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 304 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اول: فشار وهیدرواستاتیک

پرسش هاي چهار گزینه اي فصل اول

پاسخ تشریحی سوالات چهار گزینه اي

فصل دوم: شاره ها متحرك وپایا - معادلات حاکم

پرسش هاي چهار گزینه اي فصل دوم 

پاسخ تشریحی پرسش هاي چهار گزینه اي فصل دوم

فصل سوم: دما و اصل صفرم ترمودینامیک

پرسش هاي چهار گزینه اي فصل سوم

پاسخ تشریحی پرسش هاي چهارگزینه اي فصل سوم 

فصل چهارم: خواص ترمودینامیکی سیالات

نکات کلیدي فصل 

تستهاي طبقه بندي شده 

پاسخهاي تشریحی

فصل پنجم:خواص افزونی و ضریب فعالیت

نکات کلیدي فصل چهارم 

تستهاي طبقه بنديشده 

پاسخ تشریحی

فصل ششم:تعادل فازها و تعادل شیمیایی

نکات کلیدي

تستهاي طبقه بند يشده

پاسخهاي تشریحی.

فصل هفتم:ترمودینامیک فرآیند هاي جریانی

نکات کلیدي

تستهاي طبقه بندي شده 

پاسخهاي تشریحی

تستهاي طبقه بندي شده 

پاسخهاي تشریحی

 

قسمتی از متن جزوه:
______________________________________________________

فصل اول: فشار وهیدرواستاتیک  

مقدمه اي برفشار در سیستم ها  

به زبان ساده فشار عبارت است از نسبت نیروي عمودي وارد بر سطح تعریف میشود، این مبحث در فرآیندهاي فنی 

مهندسی به ویژه تکنیک خلاء و نیز فرآیندهاي لایه نشانی فیزیکی و غیره کاربرد اساسی دارد. در ابتدا به بحث هاي مقدماتی فشار

که مربوط به فیزیک مقدماتی میشود میپردازیم.  

1 - 1- فشار و تعاریف ابتدائی  

همانطور که گفته شد و با توجه به 1 1- ، فشار در حالتی ساده عبارت است از نیروئی قائم که بر سطحی معین اعمال میشود، و به

صورت ( رابطه ي 1( : 1- اس

نکته  

در صورتی که جسم شناور را اندکی به بالا و پائین تغییر وضعیت دهیم جسم نوسان خواهد داشت به طوري که مـیتـوان براي

وضعیت نوسان معادلهي حرکت را به صورت مستقیم و یا از طریق انرژي نوشت و فرکانس حرکت را بدست آورد.  

این مسئله را میتوان در دیدگاههاي زیر بررسی نمود:  

1 - با توجه به شکل میله اي که با جرم m و طول l به اندازه ي y به داخل سیالی به چگالی r فرو برده شده و دامنه ي نوسانات

کوچک آن y است.

پرسش هاي چهار گزینه اي فصل سوم  

1- در چه دمائی دماسنج ها سلسیوس و فارنهایت را یکسان نمایش میدهند؟  
 41 (2      40 (1 
 40- (4    41- (3 

2- دماي یک جسم توسط دو دماسنج سلیسوس و فارنهایت خوانده شده است اگر اختلاف دو دماي خوانده شـده 40 باشد دماي جسم

چند درجهي کلوین است؟  

0k 283 (1

2) 0k  280

3)  0k 293

4) هیچکدام

3- در چه دمائی برحسب رانکین مقیاسهاي فارنهایت و سلیسوس بر هم تطبیق مییابند؟  

410.5oR         (2 410.67 oR        (3 419.67 oR       (4 400 oR  (1     

 4- براي اندازه گیري دماي نقطه ي جوش آب از دماسنج هاي گازي با حجم ثابت و گازهاي مختلف اسـتفاده مـیشـود 

کدام مورد صحیح است؟  

1) در تمامی شرایط دماسنج ها دماي یکسان را نمایش میدهند.

2) در تمامی شرایط دماسنج ها، دماي مختلف را نمایش می دهند.  

3) در شرایطی که گاز کاملاً رقیق باشد دماسنج ها دماي یکسان را نمایش میدهند.  

4) در شرایطی که فشار گاز در نقط هي 3 گانه آب براي دماسنج هاي مختلف یکسان داشته دماي یکسان نشان میدهد.  

5- در یک دماسنج نقطه ي ذوب یخ را 30 و جوش آب را در فشار 50 ، 1 atm نمایش میدهـد ایـن دمـا سـنج دمـاي جسمی را که

0c 25 است را چه مقدار نمایش میدهد؟  

6- علت استفاده از ترموکوپل در اندازه گیري دما کدام است؟  

1) میزان دقت آن          2 )سرعت اندازه گیري آن  

3) سادگی آن               4) حساسیت آن  

و...


قیمت : 34000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه ترمودینامیک

جزوه ترمودینامیک پیشرفته

جزوه ترمودینامیک آماری

جزوه ترمودینامیک 2

جزوه ترمودینامیک شیمی

جزوه ترمودینامیک مهندسی شیمی

دانلود جزوه ترمودینامیک

دانلود جزوه ترمودینامیک شیمی

جزوه ترمودینامیک دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه ترمودینامیک دانشگاه پیام نور

جزوه ترمودینامیک دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :34000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 304
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 91
حجم 2/1 مگابایت
دسته جزوه