جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته تاریخ

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اول:متون تخصصی

فصل دوممترادفات

واژنامه انگلیسی

پیشوند 

ریشه لغت

پسوند 

کلمات کلیدی 

پاسخنامه

متون تخصصی زبان انگلیسی 

متن 1

ترجمه متن 

متن 2

ترجمه متن 

متن 3

ترجمه متن 

متن 4

ترجمه متن 

متن 5

ترجمه متن 

متن 6

ترجمه متن 

متن 7

ترجمه متن 

متن 8

ترجمه متن 

متن 9

ترجمه متن 

متن 10

ترجمه متن 

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول:متون تخصصی  

THE ZAND DYNASTY 

THE POWER STRUGGLE IN POST – NADIR IRAN 

Scarcely any of the great conquerors of history can have destroyed his life's 

work quite as completely as Nadir Shah did in the months before his death. His  

unreasonable exactions and barbarous suppression of the ensuing provincial revolts  

spread disaffection to every corner of his realms, and finally brought his own  

nephew, all Guli khans, at the head of a rebel army, to the borders of Khurasan  

itself.  

His short - sighted favoritism towards his new Afghan and Uzbek contingents,  

over his long – suffering Iranian officers and men, split his own army irreparably  

and was the immediate cause of his assassination.  

The morning after this event (11 Jumada II 1160/1 July 1747 new Style), his  

heterogeneous army, encamped at Khabushan, rapidly disintegrated. 

راس Head ارتش Army 

نامتجانس Heterogeneous قتل Assassination 

نی، مستقیم Immediate وحشی Barbarous 

غیر قابل جبران Irreparably دلیل Cause 

پسر برادر یا خواهر Nephew کاملا" Completely 

صاحب منصب، افسر Officer فاتح Conqueror 

پس از نادر Post – Nadir قشون، وابسته Contingent 

استانی، محلی Provincial مرگ Death 

کـــاملا"، تمامـــا"، Quite از بین رفتن DestroY

تشریحی 


مجموعه تست  

Part A : vocabulary  

1)scientists …………. Experiments to study human activities;…………… 

1) fix 2) set up 3) make 4) perform  

2) a lot of athletes from different countries will……..in the competitions.  

1) take part 2) lookup 3)put out 4)call up  

3) when men live together ……….. against wild animal is easier.  

1)freedom 2) protection 3)civilization 4) danger  

4)There is a thick layer office on the river . its ………. To go swimming now.  

1) impossible 2)impolite 3) inevitable 4) inexpensive  

5) trees are useful to us. They give us shade and ………..us with wood and  

fruits . 

1)award 2)recall 3)disturb 4)provide  

6) Some birds can fly by the use of their …… . 

1) necks 2) tails 3) wings 4)legs 

7) keep all the new vocabulary in your long …… memory  

1) part 2) unit 3) term 4)list


پاسخنامه  

1- گزینه ی«set up «2 به معنای شروع به کار کردن می باشد. و معـانی Make , fix و perform بـه ترتیـب تعمیـد کردن ,

درست کردن و انجام دادن است

2- گزینه ی «1» یعنی ورزشکاران شرکت کردند می باشد. و بقیۀ گزینه ها به ترتیب پیدا کردن , از جـای خـود بیـرون آوردن و

احضار کردن می باشد.  

3- گزینه ی«2» می باشد یعنی« محافظت در مقابل حیوانات وحشی» danger ، civilization , freedom به ترتیـب به معنی آزادی ، تمدن و خطر می باشد.  

4- گزینه ی«impossible « 4 به معنای غیر ممکن است سایر گزینه ها به ترتیب به معنای، بی ادب ، غیرقابل اجتناب و کم خرج

می باشد.

5- گزینه ی«4» جواب provide صحیح می باشد. معنی گزینه ها به ترتیب پاداش ، یـادآوری کـردن ، مزاحـت ایجـاد کردن و

فراهم آوردن است.  

6- گزینه ی« legs ، tails ، necks « 3 به ترتیب به معنای گردن ، دم و پا می باشد.  

7- گزینه ی«long – term memory «3 به معنـای حافظـه ی بلندمـدت اسـت و short – term memory بـه معنـای حافظه

کوتاه مدت است پس گزینهی« 3» درست است

و..


قیمت : 28000 تومان

قیمت : با 3 % تخفیف : 27160 تومان


کلمات کلیدی


جزوه زبان تخصصی رشته تاریخ

دانلود جزوه زبان تخصصی رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی تاریخ

جزوه زبان رشته تاریخ

دانلود جزوه زبان رشته تاریخ

جزوه آماده زبان تخصصی رشته تاریخ

جزوه زبان تخصصی آزمون تاریخ

جزوه زبان تخصصی آزمون رشته تاریخ

زبان تخصصی تاریخ

زبان انگلیسی تاریخ

ترجمه زبان تخصصی تاریخ

جزوه زبان تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه زبان تخصصی تاریخ دانشگاه پیام نور

جزوه زبان تخصصی تاریخ دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :28000 تومان

با 3 % تخفیف :27160 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 208
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 97
حجم 1/1 مگابایت
دسته جزوه