جزوه مدار الكتريكی 1 و2

جزوه مدار الكتريكی 1 و2

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 523 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب:


فصل اول: مبانی مدارهاي الکتریکی

فصل دوم : مدارهاي مقاومتی و روشهاي تحلیل

فصل سوم : مدارهاي معادل

فصل چهارم : مدارهاي مرتبه اول

فصل پنجم :مدارهاي مرتبه دوم

فصل ششم : مدارهاي خطی تغییرناپذیر با زمان از مرتبيn

فصل هفتم : تجزیه و تحلیل در حالت دائمی سینوسی

فصل هشتم : تجزیه و تحلیل مدارهاي با القاي متقابل (تزویج)

فصل نهم : روشهاي منظم تجزیه و تحلیل مدارهاي الکتریکی

فصل دهم : معادلات حالت

فصل يازدهم : تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در تحلیل مدار

فصل دوازدهم : فرکانسهاي طبیعی مدار

فصل سيزدهم : دوقطبیها

فصل چهاردهم : قضایاي شبکه

فصل پانزدهم : مدار دوگان – مقدار متوسط و مقدار مؤثر

فصل شانزدهم : مجموعه تست
 

بخشی از جزوه :


فصل اول: مبانی مدارهاي الکتریکی
در این فصل سعی بر این است که مفاهیم اولیه و اجزاي تشکیل دهنده مدارهاي الکتریکـی و ویژگـی هـاي آنهـا مـوردبررسی قرار گیرد. 
عناصر مداري 
 مقاومت 1-1-1- 
مقاومت یک المان دو سر میباشد که رابطۀ ولتاژ و جریان آن توسط منحنی مشخصۀ ولتاژ – جریان قابل بیان است. 
جهت قراردادي به این صورت است که آن سر المان که جریان به آن وارد می شود، داراي ولتاژ مثبت می باشد.


فصل دوم: مدارهاي مقاومتی و روشهاي تحلیلدر این فصل به بررسی روشهاي تحلیل مدارهاي مقاومتی میپردازیم. این مبحث مبناي تمام فصول بعدي است، پس بادقت به مطالعه و یادگیري این فصل بپردازید. 
 -2-1 قوانین کیرشهف 
مبناي درس مدارهاي الکتریکی در دو قانون زیر خلاصه شده است: 
 2-1-1- جریان قانون (KCL)
جمع جبري جریانهاي خروجی از هر گره برابر صفر است. 
براساس این قانون میتوان گفت در هر گره یا سوپرگره یا کات ست (مسیر بستهاي در مدار الکتریکی که هر المان مداريرا تنها یکبار قطع کند) داریم: 
out åI =0
 (KVL) ولتاژ قانون 2-1-2- 
جمع جبري ولتاژهاي عناصر در هر مسیر بسته برابر صفر است. 
پس با توجه به این قانون میتوان گفت در هر مش یا سوپرمش یا حلقه داریم: 
i
i
åV =0
نکته: در یک مدار الکتریکی با توجه به قوانین کیرشهف می : توان گفت 
 1 + تعداد گره – تعداد شاخه = تعداد متغیرهاي مستقل جریان شاخه
 1 – تعداد گره = تعداد متغیرهاي مستقل ولتاژ شاخه
نکته: در KCL معمولاً جریانهاي وارد شونده به گـره را منفـی و جریـانهـاي خـارج شـونده از گـره را مثبـت در نظـرمیگیریم. همچنین در KVL در مسیري که حلقه را دور میزنیم، اگر ابتدا به سر مثبت منبع ولتاژ برسم، آن را مثبت درنظر میگیریم و در غیر این صورت آن را منفی فرض میکنیم. در این حالت افت ولتاژ روي مقاومتها را بهصـورت مثبـت در نظر می گیریم .


تستهاي طبقه بندي شده مبحث مبانی مدارهاي الکتریکی 
 
 
اگر مدار مذکور معادل سلفهاي تزویج شده اي به صورت باشد، ضریب تزویج سلفهـا در شکل اخیر تقریباً برابر است با: 
 87/0 (4     52/0 (3      (4/0 2       23/0 (1


 در مدار شکل زیر مقاومت R را چقدر انتخاب کنیم تا بیشترین توان به آن منتقل شود؟ 
1- 12 / 54W 
2- 15 / 76W  
3- 18 / 28W  
4- 21/ 34W  


قیمت : 45000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه مدار الكتريكی

جزوه مدار الكتريكی 1

دانلود جزوه مدار الكتريكی

جزوه مدار الكتريكی 2

دانلود جزوه مدار الكتريكی 1

دانلود جزوه مدار الكتريكی 2

جزوه مدار الكتريكی پیام نور

جزوه مدار الكتریکی

جزوه مدار الكتريكی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه مدار الكتريكی دانشگاه پیام نور

جزوه مدار الكتريكی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :45000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 523
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 298
حجم 7/4 مگابایت
دسته جزوه