جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته مهندسی معماری

توضیح کوتاه

جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری كه با فرمت پی دی اف و در 144 صفحه آماده شده است جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


ﺗﻨظیم ﺷﺮﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﺎ ﺴیسات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻓﺼﻞ اول : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﻠﯿﻢ

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل اوﻞ

ﻓﺼﻞ دوﻢ : اﻗﻠﯿم واﻧﺴﺎن

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل دوم

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺗﺎﺛﯿﺮاﻗﻠﯿﻢ وﻣﺤﯿط ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل سوم

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﻠﯿمی

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ ت اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی معماری

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل پنجم

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ : ﺗﻨﻈﯿﻢ صوت

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل ششم

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ:ﮔﺮماﯾﺶ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل هشتم

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ: ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒوع

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل نهم

ﻓﺼﻞ  دﻫم : آب

ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫم : ﻓﺎﺿﻼب

ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻓﺼل یازدهم

فصل اول: عناصر سازنده اقلیم 
اقلیم عبارتست از ترکیب عوامل جوی و فیزیکی محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل را مشخص می کنـد . عناصـرسازنده اقلیم عبارتند از : 1 ) تابش خورشید 2 )جریان هوا و وزش باد 3 ) رطوبت هوا
 5 4) دمای هوا ) میزان بارندگی (تعرق ). 
تابش آفتاب
(( آفتاب پرتویی الکترو مغناطیسی است که از خورشید ساطع می شود . خورشید در مکانهای جغرافیایی مختلـف ،دارایتابش دهی متفا وت است که این امر بستگی به عرض جغرافیایی آن مکان دارد . میزان انرژی سا طع شد ه از خورشـید22107/1́ کیلـو وات بـه جـو کـره زمـین 8/3 ´10 14 کیلو وات می باشد از این انرژی بسیار مقادیر اندکی در حـدودبرخورد میکند که از این مقدار حدود 30% به فضا بازتابیده می شود حدود 23% صرف چرخه تبخیر و بـاران مـی شـود و حدود 47% به سطح زمین می رسد و حدود % 01/0 درصدبه صورت فتو سنتز در گیاهان ذخیره می شود .

امـواج الکتـرومغناطیسی خورشید دارای طول موج های مختلفی بین 29/0 تا 3 میکرون می باشد (هر میکرون یک هـزارم میلـی متـراست )طیف نور خورشید به سه قسمت فرا بنفش ( 29/0 تا 4/0 میکرون ) قابل رویت ( 4/0 تا 7/0میکرون) ،فرو قرمـز(بلند تر از 76/0 میکرون ) تقسیم می شوند
جریان هوا توده های عظیم هوا ،همیشه از مناطق پر فشار به سمت مناطق کم فشار حرکت مـی کننـد البتـه ایـن حرکـت تنهـا درجهت منطقه پر فشار به کم فشار نیست بلکه تحت تاثیر نیروی (( کوریولیس )) که در اثر حرکت دورانـی زمـین بوجـود می آید قرار می گیرد و از مسیرخود منحرف می شود این انحراف در جهت حرکت توده ها در نیم کره شـمالی در جهـت حرکت عقربه های ساعت ودر نیم کر جنوبی در جهت عکس حرکت عقربـه هـای سـاعت اسـت . نیـروی کوریـولیس درمنطقه استوا صفر و در جهت حرکت به طرف قطبین افزایش می یابد. مناطق پر فشار عبارتند از
) 1
مناطق قطبی در تمام طول سال : در این مناطق به دلیل سرمای شدید هوای سطح یخها ،هوای پر فشار ایجـاد مـیشود 
) 2 مناطق سرد آسیا ، شمال آفریقا ،استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان
 3 )
کمربند های پر فشار در مناطق نیمه استوایی ،به ویژه در سطح اقیانوسـها در تابسـتان .
باد های غربی : مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی ، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشـار اقیـانوس منجمـد شمالی است .در طول منطقه قطبی این بادها و بادها ی قطبی به هم نزدیک می شوند 
وبه دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ، جبهه جنوبی این سیستم باد طوفانی است 
 
باد های قطبی :این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوای سرد از مناطق پر فشار قطبی و اقیانوس منجمـد شـمالی بوجود می آید جهت این بادها در جهت نیمکره شمالی ، به سمت جنوب غربی ودر نیم کـره جنـوبی بـه سـمت شـمال غربی است بادهای موسمی : اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه هوای سطح زمین و دریا باعث ایجاد بادهـای زمسـتانی بـر روی خشکی و بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به (( بادهای موسمی )) معروفند 


تست های فصل اول
1)کدام چهارعامل مهم اقلیمی باهم درشرایط راحتی حرارتی یک محیط نقش اساسی دارند؟ 
1) دمای هوا،سرعت جریان هوا،طول جغرافیایی مکان،زاویه تابش خورشید
2)
دمای هوا،رطوبت هوا،سرعت جریان هوا،متوسط دمای تشعشعی سطوح دربرگیرنده 
3) دمای هوا، رطوبت هوا،عرض جغرافیایی مکان،زاویه ساعت خورشید
4)
دمای هوا،رطوبت نسبی،شدت تابش،زاویه انحراف 


2)نقطه شبنم هوایی بادمای 18درجه سانتی گرادورطوبت نسبی%80برابر14درجه سـانتی گراداسـت،چنانچه
دمای هوای موردنظرخنک تراز14درجه سانتی گرادشود،کدام حالت ایجادمی شود؟ 
2 1)انجماد 3)تبخیر 4)تصعید )میعان 


3)کدام تعریف برای اقلیم (CLHME)صحیح است؟ 
1)ترکیب عوامل فیزیکی وجوی یک محیط که خصوصیت جغرافیایی یک محل آن رامشخص می کند
2)
خصوصیات منطقه ای باشرایط مشخصی رااقلیم می نامند
3)
دما،رطوبت نسبی ونوریک منطقه رااقلیم می نامند
4)
شرایط جوی یکمنطقه رااقلیم می نامند


4)کدام جمله صحیح است؟ 
1)رطوبت مطلق هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند
2)
رطوبت هوابادمای هوادراتباط نیست
3)
رطوبت نسبی هوابه طورمستقیم توان تبخیررابیان می کند
4)
رطوبت مسبی ورطوبت مطلق هردوبه میزان یکسان مقداربخارآب موجوددرهوارانشان میدهند


5)شدت انرژی خورشیدی که توسط زمین دریافت می شودتابع
1)
شدت وزش بادودمای هواست. 2)طول وعرض جغرافیایی منطقه است
3)
عرض جغرافیایی وصافی آسمان منطقه است. 4)وزش بادوتبخیرسطحی است


 پاسخنامه
 5 4 3 2 1 سوال
 3 3 1 4 2 گزینه


قیمت : 23000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تنظیم شرایط محیطی

جزوه تنظیم شرایط محیطی 1

جزوه تنظیم شرایط محیطی 2

جزوه تنظیم شرایط محیطی

جزوه تنظیم شرایط محیطی دانشگاه تهران

جزوه تنظیم شرایط محیطی کاردانی

جزوه تنظیم شرایط محیطی pdf

دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه اﻗﻠﯿﻢ

اﻗﻠﯿم واﻧﺴﺎن

ﺗﺎﺛﯿﺮاﻗﻠﯿﻢ وﻣﺤﯿط ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﻠﯿمی

ﺗﻘﺴﯿﻤﺎ ت اﻗﻠﯿﻤﯽ

ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی معماری

ﮔﺮماﯾﺶ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

جزوه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 144
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 312
حجم 5/6 مگابایت
دسته جزوه