جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

توضیح کوتاه

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت باکد 0015 با فرمت pdf

توضیح کامل

فهرست مطالب:


آمار توصیفی

تعاریف اولیه

متغیر

داده

جدول آماری

جدول فراوانی برای دادههای گسسته

جدول فراوانی برای دادههای پیوسته

پارامترهای مرکزی و پراکندگی

پارامترهای مرکزی

پارامترهای پراکندگی

نمودارهای آماری

نمودار میلهای

نمودار دایرهای

هیستوگرام (نمودار ستونی)

چنبر فراوانی و منحنی فراوانی

چولگی و کشیدگی

گشتاور و گشتاور مرکزی دادهها

چولگی

کشیدگی

احتمال

فضای نمونه و پیشامد   

اعمال روی پیشامدها    

احتمال

مدل احتمال روی فضای نمونه متناهی

مدل احتمال یکنواخت

شمارش نقاط نمونه

اصل ضرب و اصل جمع

جایگشت

جایگشتr  شیء متمایز ازn  شیء

جایگشت اشیاء غیر متمایز

افراز مجموعهr  شی متمایز

ترکیب

چند قانون احتمال

احتمال شرطی

پیشامدهای مستقل

فرمول احتمال بیز

قانون کل احتمال

قانون بیز

متغیرهای تصادفی و توزیعهای احتمال

متغیر تصادفی

فضای نمونه گسسته و پیوسته

متغیر تصادفی گسسته و پیوسته

توزیعهای احتمال گسسته

توزیع تجمعی

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی گسسته

توزیعهای احتمال پیوسته

خواص تابع توزیع تجمعی در متغیر تصادفی پیوسته

توزیعهای احتمال توأم

توزیعهای حاشیهای

توزیع احتمال شرطی

امید ریاضی

میانگین تابعی از متغیر تصادفی

مقدار مورد انتظار برای توزیعهای توأم

واریانس

میانگین و واریانس ترکیب خطی متغیرهای تصادفی

برخی توزیعهای احتمال گسسته و پیوسته

مقدمه

توزیع یکنواخت گسسته

توزیع برنولی

توزیع دوجملهای

توزیع فوق هندسی

توزیع هندسی

توزیع پواسن و فرایند پواسن

تقریب توزیع دوجملهای بوسیله توزیع پواسن

توزیع یکنواخت پیوسته

توزیع نرمال

خواص منحنی نرمال

سطوح زیر منحنی نرمال

تقریب توزیع دوجملهای با توزیع نرمال      

توزیع نمایی

توزیع مجموع متغیرهای تصادفی نرمال

توزیعهای نمونهای

نمونه تصادفی و توزیع نمونهای

نمونه تصادفی

پارامتر و آماره

توزیع نمونهای

توزیع نمونهای میانگین نمونه

توزیع نمونهای واریانس نمونه ٢S

توزیع نمونهای

توزیع نمونهای اختلاف میانگینها

توزیع نمونهای نسبت واریانسهای نمونه

استنباط آماری

فاصله اطمینان

فاصله اطمینان برای میانگین

فاصله اطمینان برای تفاضل دو میانگین

فاصله اطمینان برای نسبت

فاصله اطمینان برای تفاضل بین دو نسبت

فاصله اطمینان برای واریانس

فاصله اطمینان برای نسبت دو واریانس

ضریب همبستگی و رگرسیون

دادههای استاندارد

ضریب همبستگی

کاوش دادهها

نمودار پراکن

ضریب همبستگی خطی نمونهای           

رگرسیون

رگرسیون خطی


قیمت : 35000 تومان

قیمت : با 10 % تخفیف : 31500 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه آمار

جزوه آمار در مدیریت

کاربرد آمار در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی

جزوه آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت

جزوه کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی

خلاصه جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

دانلود جزوه آمار و کاربرد آن در مدیریت

جزوه کاربرد آمار در مدیریت صنعتی

دانلود جزوه ی آمار و کاربرد آن در مدیریت

مدیریت آمار

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :35000 تومان

با 10 % تخفیف :31500 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 200
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 287
حجم 3/5 مگابایت
دسته جزوه