پاورپوینت مراحل روش تحقیق در پایان نامه نویسی

پاورپوینت مراحل روش تحقیق در پایان نامه نویسی

توضیح کوتاه

پاورپوینت مراحل روش تحقیق در پایان نامه نویسی در 191 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت PPT

توضیح کامل

فهرست مطالب:


روش تحقیق

رابطه عملکرد و تحقیق

تحقیق چیست؟

کنترل دقیق

نمونه گیری صحیح

تعاریف نظریه (تئوری)

ویژگیهای نظریه

نقش نظریه در تحقیق

روش ابتدا پژوهش ، بعد نظریه

بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد

فرآیندهای نظریه پردازی و نظریه آزمایی

نظریه پردازی

نظریه آزمایی

فرایند نظریه پردازی و نظریه ازمایی

درجات مختلف تجرید برای رسیدن به یک نظریه

روش شناسی

روش علمی و ویژگیهای آن

روش

ویژگیهای كلی روش

گاستون باشلار،روش عملی را در سه کلمه زیرچنین خلاصه می کند

پرده های سه گانه روش علمی

گسستن

ساختن

مقایسه

مراحل روش عملی

مراحل تفضیلی تحقیق

تحقیق چیست ؟

طبقه بندی تحقیق  بر مبنای هدف

تحقیقات بنیادی (پایه)

مشخصه های تحقیقات (بنیادی ) پایه

تحقیقات کاربردی

رابطه تحقیقات پایه وكاربردی

تحقیقات ارزیابی

تحقیق وتوسعه

تحقیق عملی

طبقه بندی تحقیق  بر حسب روش

تحقیق تاریخی

تحقیق توصیفی

تحقیق پیما یشی (زمینه یابی)

روش تحلیل محتوا

شروط تحلیل محتوا

عینیت

سیستمی بودن

عمومیت داشتن

هدفهای تحلیل محتوا

تحقیق میدانی

انواع مطالعات وتحقیقات میدانی

كاوشی (اكتشافی )

فرضیه آزمایی

قوت ها وضعف های مطالعات میدانی

مورد كا وی

تحقیق همبستگی

نمونه هایی از تحقیقات همبستگی

تحقیق علی (آزمایشی )

آزمایش میدانی

مزیت های آزمایش میدانی

محدودیت های آزمایش میدانی

آزمایش آزمایشگاهی

اهداف آزمایش آزمایشگاهی

تفاوت آزمایش های میدانی و آزمایشگاهی

تحقیق تجربی (طرح آزمایش)

انواع طرح های آزمایشی

موانع اعتبار آزمایش

نمونه هایی از مطالعات متعارف تجربی (آزمایشی)

تحقیق علّی- تطبیقی

نمونه هایی از مطالعات متعارف علی – تطبیقی

رابطه تحقیقات توصیفی،علی ومطالعات اكتشافی

درخت تصمیم گیری برای انتخاب روشهای تحقیق

كدامین روش برای تحقیق

ابزارهای جمع آوری داده ها

انواع ابزارها

بررسی (مراجعه به) مدارك و اسناد

نكات قابل توجه در به كارگیری مدارك و اسناد

مشاهده

مزایای مشاهده

معایب مشاهده

نكات قابل توجه در به كارگیری مشاهده

مصاحبه

مزایای مصاحبه

معایب مصاحبه

نكات قابل توجه در به كارگیری مصاحبه

پرسشنامه

در ساختن یك پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود

محتوای سئوال

جمله بندی پرسشها

مثال

انواع داده ها در یك پرسشنامه

دستورالعمل تكمیل پرسشنامه

انتخاب نوع سؤال

ابزارها و اندازه گیری آزمود نیها

مقیاسها

مقیاس اسمی

نمونه از یک مقیاس اسمی

مقیاس ترتیبی (رتبه ای)

نمونه ای از یک مقایس ترتیبی

مقیاس فاصله ای

مقیاس نسبی

نمونه ای ازمقایس نسبی

مقایسه مقایسه های چهارگانه

طیف ها

طیف بوگاردوس

نحوه كاربرد

چارچوب استخراج داده ها

معایب

مزایا

طیف ترستون

معایب

مزایا

طیف لیكرت (مجموع)

نمونه ای از طیف لیكرت

نحوه ارزش گذاری

معایب

مزایا

طیف گاتمن

معایب

طیف اوگوزد

صفات دو قطبی

تحلیل معنایی

تحلیل عبارات

مقایسه های زوجی

مزایا

معایب

طیف تركیبی

نتیجه گیری و پیشنهاد

نمونه گیری

نمونه برداری اصولا با توجه به دلایل زیر صورت می گیرد

شیوه های نمونه گیری تصادفی

فرایند نمونه گیری

نمونه  انباشته یا كومه

نمونه نظری یا قضاوتی

نمونه گیری تصادفی

جامعه آماری ونمونه آماری

برداشت ها از تصا د فی بودن

تعیین ساختار جامعه آماری وویژگی های آن

تجانس ویكپارچگی جمعیت آماری

وجود قشرها وطبقات مختلف جمعیت آماری

وجود نسبتها یا درصدها درجمعیت آماری

مختلط بودن ویژگی ها درجمعیت آماری

سوگیری (جهت گیری )

عوامل مؤثر در تعیین حجم یا اندازه نمونه

حجم نمونه

فرضیه های معین راجع به ساختار جامعه

روایی / اعتبار

طبقه بندی های روایی یا اعتبار

طبقه بندی نوع اول

اعتبارتجربی

اعتبارمفهومی

طبقه بندی نوع دوم

روایی محتوایی

روایی نمادی

روایی مربوط به ملاك

روایی موافق

روایی متضمن پیش بینی

روایی سازه

روایی همگرا

روایی متمایز كننده

جدول انواع روایی

پایایی

روشهای عمده برآورد ضریب پایایی

برآورد پایایی از طریق بازآزمایی

برآورد پایایی شكل های موازی وهمتا

برآورد پایایی ثبات درونی

عوامل مؤثربر پا یا یی وروا یی

پیش آزمون

فواید پیش آزمون


قیمت : 15900 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت مراحل روش تحقیق در پایان نامه نویسی

روش تحقیق

رابطه عملکرد و تحقیق

ویژگیهای نظریه

نقش نظریه در تحقیق

فرآیندهای نظریه پردازی و نظریه آزمایی

نظریه پردازی

روش شناسی

تحقیقات کاربردی

تحقیقات ارزیابی

هدفهای تحلیل محتوا

طیف ها

طیف بوگاردوس

طیف لیكرت

طیف اوگوزد

پایان نامه نویسی

پایان نامه

روش تحقیق در پایان نامه

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :15900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 191
فرمت اصلی pptx
تعداد بازدید 656
حجم 9/1 مگابایت
دسته پاورپوینت